Anunţ concurs supraveghetor

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, cu sediul în Baia Mare, str. Monetăriei nr. 1-3, organizează concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de supraveghetor, perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs cu următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

g)curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Condiţiile generale de participare la concurs:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare  la concurs trebuie dovedite cu documente:

 1. a) Studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) Vechime în muncă, minimum 6 ani;
 3. c) Disponibilitate la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale datorită specificului instituţiei muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzătoare celor lucrate.
 4. d) Adaptabilitate la munca în echipă.

            Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă;
 3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

             Concursul  organizat se va desfăşura după următorul calendar :

06.12.2018 – Afişarea anunţului concursului;

06.12.2018-21.12.2018 – Depunerea dosarelor;

27.12.2018– Selecția dosarelor participanților la concurs și afișarea rezultatelor;

27.12.2018-28.12.2018 – Depunere contestaţii – selecție dosare ;

28.12.2018 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii;

03.01.2019, ora1000 – Susţinerea probei scrise:

03.01.2019 – Afişarea rezultatelor probei scrise;

03.01.201-04.01.2019 – Depunere contestaţii – proba scrisă;

07.01.2019 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor – proba scrisă;

08.01.2019, ora 1000 – Susţinerea interviului;

08.01.2019 – Afişarea rezultatelor interviului;

08.01.201-09.01.2019 – Depunere contestaţii interviu;

10.01.2019 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu;

11.01.2019 – Raportul final  si afişarea rezultatelor finale ale concursului;

Bibliografie:

 1. LEGEA nr. 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
 2. LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
 3. LEGEA nr. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 4. LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Notă:Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Baia Mare, str. Monetăriei nr.1-3, telefon 0262-211924, Compartimentul Contabilitate-Financiar-Resurse Umane, secretar comisie  d-na Bîrle Eugenia Maria, referent de specialitate. Informaţiile se pot solicita în intervalul orar 900-1500. Prezentul anunţ este afişat la Avizierul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie  din Baia Mare, str. Monetăriei nr. 1-3 şi pe site-ul instituţiei  www.maramuresmuzeu.ro.

 

Dr. Viorel RUSU

        Manager

Share This Post On
?>