101 ani de la vizita regelui Ferdinand I și a reginei Maria în Baia Mare

Prima vizită în Transilvania a suveranilor României Mari s-a desfășurat între 22 mai și 1 iunie 1919. Turneul regal a avut următorul traseu: Predeal, Brașov, Oradea, Bekéscaba, Carei, Baia Mare, Jibou, Dej, Bistrița, Gherla, Cluj, Turda, Câmpeni, Țebea, Abrud, Alba Iulia, Blaj, Copșa Mică, Sibiu, Săliște și Făgăraș.
Prezența Familiei Regale în Baia Mare a avut loc în data de 26 mai 1919, fiind prezentată atât de săptămânalul băimărean „Renașterea” (an I, nr. 23/3 iunie 1919, p. 1-2), cât și de câteva publicații bucureștene: „Neamul Românesc”, „Dimineața” și „Oltul” (apărute în 30 mai 1919). Venind dinspre Carei, suveranii României Mari au fost întâmpinați în gara orașului de generalii Moșoiu și Oltean, de Alexandru Racoți (primul prefect al județului Satu Mare), de primarul Victor Maniu, de alte personalități ale orașului și de un numeros public.
Momentul vizitei a fost consemnat și de regina Maria, în jurnalul său personal: „Zi plină de primiri, începând devreme la Baia Mare, unde sunt mine de aur. Extraordinară bucurie și entuziasm. Am făcut o plimbare printre țărani, toți dorind să-mi sărute mâna, m-au sufocat pe jumătate, deși nu erau deloc necivilizați, ci doar copleșiți de un entuziasm și o dragoste irezistibilă pe care fiecare în parte, bărbați, femei și copii doreau să le exprime. Ei mă numeau întruna ˂mama noastră˃ și mulțumindu-mi pentru că am venit, spuneau că fuseseră atât de multă vreme lipsiți de o mamă iubitoare, dar că acum lacrimile lor s-au uscat și că Dumneazeu le-a binecuvântat regele și regina care, prin sacrificiile și curajul lor, i-au făcut să câștige libertatea, să-și sfarme lanțurile și să-și împlinească visul de aur”.
Pentru a sublinia momentele de bucurie trăite de românii prezenți, reproducem integral articolul publicat în ziarul „Renașterea”:

Bucuria nespusă a poporului nostru Român
Primirea Majestăților Sale a Regelui tuturor Românilor Ferdinand I și a Reginei Maria, mama dulce a toată suflarea românească a avut loc la 26 mai la gara din Baia Mare. În 25 mai ne-a sosit îmbucurătoarea știre, că Maiestățile lor în călătorie vor trece prin Baia Mare. Această știre îmbucurătoare ca un curent electric a străbătut în orașe și sate. Toți românii, inteligenți și popor cu un suflet a tresăltat de bucurie, că a sosit rara ocaziune de a putea vedea și a cunoaste pe Maiestățile Sale Regale! Aceasta a fost ceva minunat, înălțător de suflet și inima tuturor românilor, deci o mișcare febrilă s-a putut observa pretutindenea. S-au făcut apoi pregătirile, ca cât mai în mod demn să poată face primirea. Domnul Dr. Ioan Dumbrăvicean, căpitanul de poliție, s-a îngrijit ca gara să fie adusă în ordine, sălile de așteptare s-au curățit și pictat și s-au decorat toate cu flori, inscripții și ghirlande frumoase. Oficialii gării în frunte cu Domnul locotenent Alexandru Talpoș comandantul, precum și șeful gării Domnul Iosif Ciordaș a luat dispozițiuni la întocmirea externă a gării. În decurs de 48 de ore gara, care de altcum pînă atunci era dezaranjată a fost adusă în ordine și înfrumusețată așa că, abia îți venea a crede, că e tot cea veche de ieri. Domnul locotenent Aurel Drăgan, comandantul Pieței, a luat dispozițiuni pentru buna ordine, tot așa și Domnul sublocotenent Ioan Bufan, comandantul plutonului de jandarmerie. Domnul Dr. Victor Maniu, primarul substitut al orașului, conchemând inteligința la consfătuire a pregătit programul și ordinea primirei. Cu un cuvânt, fiecare și-a facut datoria sa și a conlucrat din răsputeri ca pregătirile să nu lase nimic de dorit. În 26, adică luni dimineața la 7 ore, era o lume întreagă prezentă la gară și aștepta cu nerăbdare sosirea trenului dinspre Satu Mare. După puțină așteptare a sosit trenul miniștrilor în frunte cu Domnul Dr. Iuliu Maniu, ministru președinte, și generalii Moșoiu și Oltean și Domnul prefect Alexandru Racoți Filip. Aceștia au fost salutați prin Părintele protopop Alexandru Breban. După aranjarea trupei de onoare în curând, ca cu pași măiestoși, s-a apropiat trenul regal. La ivirea trenului orchestra militară a intonat Imnul regal: „Trăiască Regele!”. Cu răsuflarea subită a privit mulțimea imensă apropierea trenului regal, când iată că în ferestrele cupeului apar Maiestățile Lor Regele Ferdinand și Regina Maria. Ca un uragan puternic a ieșit din piepturile tuturor strigătele frenetice „Trăiască Regele nostru Ferdinand I, Trăiască Regina noastra Maria! Hura! Hura! Hura!” Credeai, că nu vor mai avea sfârșit. Entuziasmul a pus în extas intreg publicul prezent.
Generalii Moșoiu și Oltean salută în primul loc buna sosire a Maiestăților Sale.
Apoi își fac raportul îndătinat militarilor. După revista companiei de onoare și prezentarea ofițerilor din garnizoană, Maiestățile Sale trec înainte spre public. La intrare îl întâmpină cu pâine și sare Domnul Dr. Victor Maniu, primarul orașului, ținând următoarea alocuțiune:
Maiestatea voastră Regală!
Vechiul oraș al Băii-mari, unde străbunii noștri români au ajuns să lucreze la minele de aur, azi saltă de bucurie, că poate să-și prezinte omagiile sale de supunere și loialitate la picioarele dezrobitorului urmașilor de azi ai acelor români.
Maiestate! În numele acestui oraș pe care am onoarea a-l reprezenta cer mila și îndurarea Maiestății Voastre, rogându-vă, ca să ne luați sub părinteasca și prea înțeleapta oblăduire a Maiestății Voastre Regale, jurând din parte-ne fidelitate și supunere eternă față de primul Rege al Tuturor Românilor. Vă mulțumim cu inimi tremurinde de o adâncă emoțiune că v-ați îndurat a descăleca și în străvechiul nostru oraș românesc și vă rog ca să vă îndurați grațios a primi supunerii noastre pâinea și sarea.
Să traiți Maiestate la mulți ani împreună cu Maiestatea Sa Regina, împreună cu întreaga casă domnitoare, să trăiască patria noastră frumoasă, întregită sub scutul glorios al Maiestății Voastre. Maiestatea Sa Regele a răspuns că se simte fericit și încântat, mulțămind de primirea frumoasă ce li se face. A primit apoi omagiile următoarelor deputațiuni la prezentarea Domnului prefect: Deputăția oficialilor orășenești sub conducerea primarului, Deputațiunea preoțimii greco-catolice române sub conducerea protopopului Alexandru Breban, Deputațiunea oficialilor de la mine și silvanistică, Deputațiunea corpului didactic sub conducerea Domnului Ioan Leșan director, Deputațiunea inteligenților români, Deputațiunea poporului român din loc și jur. Cu mare plăcere a ascultat vorbirea țăranului Vasile Hoban din Firiza și îndeosebi acea accentuare, că el fiind om de 70 de ani, de când a luat știre despre înalțarea neamului românesc așa se simte, că a întinerit. Măiestatea Sa Ferdinand către fiecare membru din deputație a avut câte o vorbă, fără nicio deosebire întigându-le mâna Sa Regală întocmai ca cum e datina. Trecând apoi Maiestățile lor acolo, unde era postat sexul frumos, în numele damelor române Doamna Maria Barbul a salutat pe Maiestatea Sa Regina Maria cu următoarele cuvinte:
˂˂Suntem fericite Maiestatea Voastră când vă putem saluta în ținuturile noastre. Mari jertfe ați adus în decursul războiului, ca o mamă dulce ați alinat durerile ostașilor noștri. Tot poporul român a fost încântat când ați călătorit în apusul Europei. Ați captivat toate inimile și ați pus în admirație toată lumea. Maiestate! Mult ați conferit la crearea și consolidarea României Mari. Cu litere de aur vor fi eternizate aceste fapte în istoria neamului românesc. Fala străbună iarăși învie în fiecare piept de român. Entuziasmați strigăm! Trăiască Maria, regina mare a României Mari! Trăiască Regele și augusta Familie Regală. Ne recomandăm grației Maiestății Voastre˃˃.
Au trecut apoi Maiestățile lor afară la poporul postat în dosul și laturile gării și aici au fost ata de afabili către fiecare individ încât de ținuta Maiestăților Sale poporul a fost încântat și fericit ca niciodată în viața lor. Credeau că-i vor vedea numai unii din depărtare, alții nicidecum, pe Maiestățile sale. La aceea nu s-a așteptat poporul că Regele și Regina să se amestece printre poporul țăran și să-i poată vedea față în față, din nemijlocita apropiere. Simțămintele poporului de bucurie si mulțămire nu pot să descrie pana pe hârtie. Aceea a putut numai citi din ochii lor scăldați în lacrimi: ˂˂Aceștia ne trebuie nouă, nu ceilalți˃˃. Strigătele ferenetice de Să trăiască! nu mai aveau sfârșit nici chiar atunci, când Maiestățile lor s-au reântors la cupeul regal. Ținuta Maiestății Sale, cu deosebire a Reginei a fost atât de amabilă și democratică, încât ca o adiere placută de zefir, într-un moment a câștigat inimile tuturor. E un lucru nemaipomenit și vor rămâne etern neșterse cuvintele Maiestății Sale Regina adresate damelor: ˂˂Veniți dragile mele dame cu care încă n-am putut da mâna˃˃. Și apoi chiar poporul de rând le-a întins mâna sufulcându-și mâneca, ca așa cât mai mulți să poată săruta sacra sa mâna, care a lucrat atât de mult pentru dezrobirea neamului românesc. Din sute și sute de guri auzeam vorbele: ˂˂Putem muri acum liniștiți c-am văzut pe scumpa noastră Regină! Pe scumpul nostru Rege român!˃˃.
Expirând timpul, Maiestățile Sale au plecat mai departe, ducând cu sine inimile noastre, iar noi am rămas cu dorința: ˂˂Să trăiască Maiestățile Sale mulți, mulți ani spre fericirea neamului românesc˃˃.

🖋 dr. Câmpeanu Marius, muzeograf

#MuzeulJudețeandeIstorieșiArheologieMaramureș
#vizităregeleFerdinandșireginaMaria

Share This Post On