Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie gestionar custode sală M IA, perioadă nedeterminată

         Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, cu sediul în Baia Mare, str. Monetăriei nr. 1-3, organizează concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de  execuţie gestionar custode sală M IA,  perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi  a Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale .

 Pentru înscrierea  la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs cu următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă indentitatea, potrivit legii;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curicullum vitae, semnat şi datat;
 • Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar din opis urmând să se restituie candidatului cu numărul de înregistrare la concurs.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice de participare  la concurs trebuie dovedite cu documente:

 

 1. Studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
 2. Vechime în muncă, minimum 6 ani şi 6 luni;
 3. Disponibilitate la program de lucru în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale datorită specificului instituţiei muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzătoare celor lucrate.

 

 Concursul constă în următoarele etape succesive:

 

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă;
 3. proba practică;
 4. interviu.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

 

 Concursul  organizat se va desfăşura după următorul calendar :

 

04.07.2017 – Afişarea anunţului concursului;

 • 04.07.2017-26.07.2017 ora 1500   – Depunerea dosarelor;
 • 27.07.2017, ora 1500 – Selecția dosarelor participanților la concurs și afișarea rezultatelor;
 • 27.07.2017-28.07.2017, ora 1500 –  Depunerec ontestaţii – selecție dosare ;
 • 28.07.2017, ora 1900 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii;

 

01.08.2017, ora1000 – Susţinerea probei scrise:

 

 • 01.08.2017, ora1500 – Afişarea rezultatelor probei scrise;
 • 01.08.2017-02.08.2017, ora 1500 – Depunere contestaţii – proba scrisă;
 • 02.08.2017, ora 1900 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor – proba scrisă;

 

03.08.2017, ora 1000 – Susţinerea probei  practice

 

 • 03.08.2017, ora 1500 – Afişarea rezultatelor probei practice;
 • 03.08.2017-04.08.2017, ora 1500 – Depunere contestaţii – proba practică;
 • 04.08.2017, ora 1900 – Afişareare zultatelor contestaţiilor – proba practică;

 

07.08.2017, ora 1000 – Susţinerea interviului;

 

 • 07.08.2017, ora 1500 – Afişarea rezultatelor interviului;
 • 07.08.2017-08.07.2017, ora 1500 – Depunere contestaţii interviu;
 • 08.08.2017, ora 1900 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu;
 • 09.08.2017ora 1500 – Raportul final  si afişarea rezultatelor finale ale concursului;

 

 

Bibliografie:

 1. LEGEA nr. 311/2003 – Legea muzeelor si a colectiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
 2. LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
 3. LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 5. ORDINUL 2634/2016 privind documentele financiar-contabile.

 

Notă:

Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.maramuresmuzeu.ro.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Baia Mare, str. Monetăriei nr.1-3, telefon 0262-211924, Compartimentul Contabilitate-Financiar-Resurse Umane, d-na Bîrle Eugenia Maria, tel. 0740438116. Informaţiile se pot solicita în intervalul orar 9,00-15,00.

Prezentul anunţ este afişat la Avizierul Muzeului din Baia Mare, str. Monetăriei nr. 1-3 şi pe site-ul instituţiei  www.maramuresmuzeu.ro.

 

 

DIRECTOR,

Prof. Viorel RUSU

Author: MJIA MM

Share This Post On